WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 14.12.2016 r.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 14.12.2016 r.

W dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 1800, w „PICCOLO Club” Al. Żołnierza Boczna 14 w Stargardzie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Koła PZW nr 46 w Stargardzie. Zebranie otworzył Prezes Koła Kol. Stanisław Wojciechowski witając przybyłych gości i członków Koła, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego, i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym wybrano: Przewodniczącym został Kol. Waldemar Demczuk, Sekretarzem Kol. Jerzy Blacharski. Przewodniczący przejął prowadzenie Walnego Zgromadzenia, zapoznał zebranych z porządkiem i regulaminem obrad. W głosowaniu jawnym, przyjęto porządek i regulamin obrad. W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru składów Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. W głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczących i Członków poszczególnych Komisji. Przewodniczący zebrania udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Mandatowej, który odczytał protokół stwierdzający, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbywa się w II terminie, przy obecności 33 członków i jest prawomocne i władne podejmować uchwały i wnioski. W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący zapoznał zebranych: ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Koła za 2016 rok; projektem „Planu Działania Koła na 2017 rok; sprawozdaniem z działalności sportowej za 2016 rok oraz projektem imprez sportowych i rekreacyjnych na 2017 rok. Skarbnik Koła Kol. Wojciech Sierocki zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym w 2016 roku, preliminarzem budżetowym Koła na 2017 rok, jak również opłatami za wędkowanie w 2017. Przewodniczący /w zastępstwie członek Komisji Rewizyjnej Kol. Piotr Antonowicz przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w 2016 roku. Przewodniczący /w zastępstwie członek Sądu Koleżeńskiego Kol. Wojciech Lewandowski przedstawił sprawozdanie z działalności w 2016 roku. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła za kadencję 2013 – 2016. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek o u dzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania zgromadzeni udzielili absolutorium. Przewodniczący Komisji Wyborczej zarządził przeprowadzenie wyborów. Listy kandydatów sporządzone przez Komisję Wyborczą uzupełnione przez propozycje z sali oraz wyrażeniu zgody na kandydowanie zostały zamknięte, następnie zostały poddane pod głosowanie (głosy podliczyła Komisja Skrutacyjna). Na następną kadencję 2017 – 2020, jednogłośnie został wybrany Nowy Zarząd Koła, w następującym składzie: Prezes – Kol. Sebastian Stachera; W-ce Prezes Kol. Wojciech Lewandowski; Skarbnik Kol. Waldemar Demczuk; Sekretarz Kol. Jerzy Blacharski; Gospodarz Kol. Łukasz Ragaman; Członek Kol. Tomasz Pawelec; Członek Kol. Dariusz Murzicz; Członek Kol. Zbigniew Terlecki. Wybrano również skład Komisji Rewizyjnej – Kol. Piotr Antonowicz, Kol. Sebastian Demczuk oraz Kol. Marcin Szczepaniak; Do Sądu Koleżeńskiego wybrano Kol. Zbigniewa Raduckiego, Kol. Eugeniusza Arapinowicza i Kol. Mariusza Kołackiego.  Na Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW wybrano: Kol. Wojciecha Sierockiego, Kol. Waldemara Demczuka oraz Kol. Eugeniusza Arapinowicza.

Po przedstawionych sprawozdaniach dokonano wręczenia odznaczeń PZW oraz wyróżnień dla zasłużonych członków Koła. Odznaczenia i wyróżnienia otrzymali: puchary okolicznościowe za zdobycie 3 pierwszych miejsc w zawodach spławikowych o tytuł Mistrza Koła INA 2016, przeprowadzonych w systemie grant prix 3 tury: Mistrzem Koła został   Kol. Tomasz Pawelec, I W-ce Mistrzem Kol. Grzegorz Terlecki oraz II W-ce Mistrzem Kol. Roman Kwaśnik (nagrody wręczył gość, Członek Zarządu PZW O Szczecin ds. SSR Kol. Wiesław Perełka). Medalem „Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa” zostali nagrodzeni: Kol. Wojciech Lewandowski, Kol. Sebastian Stachera oraz Kol. Jerzy Blacharski. Odznaczenia wręczył ustępujący Prezes Koła Kol. Stanisław Wojciechowski. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił 10 min przerwy, w czasie, której zebrani zapisywali się do dyskusji. Po przerwie, gość zebrania Dyrektor PZW Okręgu Szczecin Rafał Pender przedstawił prezentację, dotyczącą zarybień, oraz udzielił wyczerpujących informacji dotyczących działań Okręgu. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję, w trakcie, której odnoszono się do następujących tematów: harmonogramu zawodów wędkarskich na 2017 rok, zagadnień związanych z opieką nad jeziorem Sierakowskim, rejestracją sprzętu pływającego, zakazem połowu po godz. 17-tej na terenie portów wód morskich. Po zakończeniu dyskusji głos otrzymał Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, który przedstawił przyjęte uchwały i wnioski podlegające głosowaniu: Uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia „Planu Działania Koła na 2017 rok”, Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia „Harmonogramu zawodów wędkarskich na 2017 rok” oraz Uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia „Preliminarza budżetowego na 2017 rok”. Przedstawione Uchwały zostały przyjęte przez uczestników zebrania jednogłośnie.

Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zaproszonym gościom oraz członkom Koła za rzeczowy i merytoryczny udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.

 
 

© Koło PZW Nr 46 INA w Stargardzie