WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 22 STYCZNIA 2018

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 22 STYCZNIA 2018

22 stycznia 2018 roku w „PICCOLO Club” odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW nr 46 INA w Stargardzie. Zebranie otworzył  Prezes Koła Kol. Sebastian Stachera witając przybyłych gości i członków Koła. Po czym zaproponował wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie: Przewodniczącego Kol. Waldemara Demczuka, Zastępcę Kol. Dariusza Murzicza oraz Sekretarza Kol. Jerzego Blacharskiego. Przewodniczący przejął prowadzenie Walnego Zgromadzenia, zapoznał zebranych z porządkiem i regulaminem obrad. W głosowaniu jawnym jednogłośnie, przyjęto porządek i regulamin obrad. W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru składów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. W głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie składy komisji. Po ukonstytuowaniu się przewodniczącymi Komisji zostali: Komisji Mandatowo-Skrytacyjnej Kol. Zbigniew Raducki oraz Komisji Uchwał i Wniosków Kol. Jerzy Blacharski. Przewodniczący udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, który odczytał protokół stwierdzający, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbywa się w II terminie, przy obecności 32 członków  jest prawomocne i władne podejmować uchwały i wnioski. W dalszej kolejności, zgodnie z porządkiem obrad: Prezes Koła Kol. Sebastian Stachera zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Koła za 2017 rok; Projektem „Planu Działania Koła na 2018 rok; Sprawozdaniem z działalności sportowej. Skarbnik Koła Kol. Waldemar Demczuk zapoznał zebranych ze sprawozdaniem finansowym preliminarzem budżetowym Koła na 2018 rok, jak również opłatami za wędkowanie w 2018 roku. Po przedstawionych sprawozdaniach głos zabrał gość Prezes Okręgu PZW Szczecin Kol. Grzegorz Rogalewicz przedstawiając obszerną relację z działalności Okręgu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił 10 min przerwy. Po przerwie dokonano uroczystego wręczenia odznaczeń PZW dla zasłużonych członków Koła. Odznaczenia Medal „za zasługi w rozwoju wędkarstwa” otrzymali koledzy: Zbigniew Terlecki, Dariusz Murzicz, Łukasz Ragaman, Tomasz Pawelec, Zbigniew Raducki, Roman Kwaśnik. Następnie nagrodzono Pucharami Mistrzów Koła INA roku 2017 za wygranie zawodów przeprowadzonych w systemie grant prix w dyscyplinach: spławikowej Kol. Eugeniusz Arapinowicz, gruntowej Kol. Filip Szczęsny, spinningowej Kol. Bartosz Trociuk oraz „Puchar Prezesa Koła INA” za zwycięstwo w zawodach spławikowych rozegranych na j. Pyrzyckim w dniu 10 czerwca 2017 r., który otrzymał kol. Wojciech Lewandowski. Puchary i medale wręczył Prezes Koła INA kol. Sebastian Stachera. Po uroczystym nagrodzeniu Przewodniczący otworzył dyskusję, w trakcie której odnoszono się do: planu zawodów oraz spraw organizacyjnych Koła. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 32 członków, na ogólny stan członków Koła 749. W zebraniu uczestniczył również gość: Prezes Okręgu PZW Szczecin Kol. Grzegorz Rogalewicz. Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował zaproszonemu gościowi oraz członkom Koła za rzeczowy i merytoryczny udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.

 

© Koło PZW Nr 46 INA w Stargardzie